“Een project ter bevordering van emancipatie, binding en participatie van sociaal geïsoleerde vrouwen in Haagse Schilderswijk”

Aanleiding

Een combinatie van verschillende factoren spelen een belangrijke rol in het sociale isolement van allochtone vrouwen:

 • Sociale isolatie door gebrek aan contacten/netwerk
 • Psychische problematiek zoals depressie en stress (soms in combinatie met geweld)
 • Taalbarrières en/of kennis van de Nederlandse samenleving
 • Culturele en sociaaleconomische verschillen
 • Analfabetisme en/of semi-analfabetisme • Laag opleidings- en/of leerbaarheidsniveau

Dit project is gericht op het opheffen van individuele en sociaal-culturele belemmeringen, het ontwikkelen van persoonlijke competenties en het versterken en bevorderen van het zelfvertrouwen van allochtone vrouwen. Belangrijkste aandachtspunt van dit project is dat allochtone vrouwen in de maatschappij gelijke kansen krijgen. Het doorbreken en verhogen van een sociaal isolement met aandacht op persoonlijke ontwikkeling en taboe doorbrekende problemen staan in dit project centraal. Uitgangspunt is dat mensen met een “steuntje in de rug” hun kansen, krachten en mogelijkheden leren ontdekken en beter weten te benutten, zodat de afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij wordt verkleind.

Doelen

 • Het primaire doel van dit project is bevorderen van de doorstroming van sociaal geïsoleerde allochtone vrouwen op de participatieladder en het versterken van hun positie in de samenleving.
 • Het doorbreken van het sociale isolement door veel aandacht te schenken aan persoonlijke ontwikkeling van deze doelgroep en begeleiding op diverse gebieden.
 • Het vergroten van de weerbaarheid,verbetering van de genderverhoudingen en de positie van de vrouw en kinderen in het gezin ; en vervolgens in de samenleving. Counseling en begeleiding bij gezinsrelaties kan bestaan uit relatietherapie voor volwassenen, gezinsgesprekken of gesprekken voor enkele gezinsleden (bijvoorbeeld kinderen, ouder-kind). Voornamelijk ondersteuning bij taboedoorbrekende onderwerpen en problemen, zoals huiselijk geweld, eerwraak en kind met een stoornis staan centraal.

Doelgroep

Dit project richt zich op allochtone vrouwen die zich in een sociaal geïsoleerde of kwetsbare positie bevinden. Dit zijn voornamelijk vrouwen die geen werk (meer) hebben, met of zonder een gezin. Voor deze vrouwen is dit project een opstap om zich in elk geval te kunnen redden in de samenleving om zelfredzaam te zijn.

Voorwaarden voor deelname

 • Motivatie en initiatief
 • Sociaalisolement
 • Redelijk beheersing van de Nederlandse taal
 • Bereidheid tot transparantie en volledige openheid/eerlijkheid.
 • Deelneemsters zorgen ervoor dat de bijeenkomst op tijd kan beginnen en op tijd wordt afgerond

Werkgebied

Schilderswijk

Periode

Start op 1 mei 2013 – einde op 31 december 2014

Tagged with:
 

Comments are closed.